Droogte 2022

Op deze liveblog leest u de meest actuele situatie van het Zeeuwse watersysteem op het gebied van droogte. Op www.scheldestromen.nl/droogte vindt u een compleet overzicht van alle informatie over droogte.

Benieuwd naar wat u zelf en het waterschap kunnen doen om droogteschade te beperken?
 

Voor het onttrekken van oppervlakte- of
grondwater is altijd een vergunning nodig.
Vraag hier een watervergunning aan!

30 september 2022

Door heel de provincie Zeeland is een flinke hoeveelheid neerslag gevallen. Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater is daarom opgeheven.  

12 september 2022

Regen, heel veel regen. Afgelopen weekend hebben de pompen van onze gemalen volop gedraaid om het waterpeil op het gewenste niveau te krijgen. Sommigen vroegen zich wel af waarom we niet eerder zijn begonnen met pompen. Er werd ten eerste niet zo veel neerslag afgegeven waardoor we het niet vooraf zagen aankomen. En na zo’n lange droge periode wilden we het water dat er was, zo lang mogelijk vasthouden. Op voorhand water wegpompen kan verkeerd uitpakken als er uiteindelijk toch weinig valt.  Anderen vroegen ze zich af waarom we het vele water niet vasthielden om zo het neerslagtekort aan te pakken. Dat hebben we zo veel mogelijk gedaan. Toch moest gemaal Boreel en Middelburg aan om het waterpeil in de vesten te verlagen. De vesten dienen als opslagplaats voor het afwateringsgebied van het overgrote deel van Walcheren, maar daar kon het water niet meer worden opgevangen. Gelukkig hebben de pompen het waterpeil rond zondag op het gewenste niveau gekregen. 
We hebben nog steeds te maken met een neerslagtekort. Daarom houden we alles nog goed in de gaten.

 

26 augustus 2022

Ondanks de lokaal gevallen neerslag zijn de effecten van de droogte steeds meer zichtbaar. Het neerslagtekort is in de afgelopen week gestabiliseerd, maar zal naar verwachting weer toenemen door het uitblijven van neerslag van betekenis. De hoeveelheid water in sloten, vijvers en kreken neemt snel af door hoge temperaturen en daardoor verdamping. Ook de grondwaterstanden dalen verder. De negatieve gevolgen voor de natuur en de landbouw lopen hierdoor op. Door het instellen van een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater en het op sommige plekken inlaten van gezuiverd rioolwater, proberen we droogteschade als inklinking van veen zo veel mogelijk te beperken. 

De waterkwaliteit heeft ook te lijden onder deze omstandigheden. Op steeds meer plekken ontstaan problemen door een hoge watertemperatuur, watertekort en weinig zuurstof in het water. Samen met gemeenten en natuurorganisaties houden we de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater.  

19 augustus 2022

In Zeeland is nog steeds het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater van kracht. Vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geldt er in sommige delen van Nederland ook een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater vanwege de bruinrotbacterie. In Zeeland is deze bacterie tot nu toe niet waargenomen. Kijk voor de actuele situatie op de kaart van NVWA voor de locaties waar het verboden is om oppervlaktewater te gebruiken voor de teelt van zetmeel- en consumptieaardappelen en tomaten.

10 augustus 2022

Op verschillende plekken in Zeeland is blauwalg in het water geconstateerd. Vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen verwachten we dat het aantal locaties de komende week toeneemt. Daarom waarschuwen we om alert te zijn op blauwalg

5 augustus 2022

De droogte houdt aan. Het neerslagtekort in Zeeland loopt verder op. In het oosten van Zeeland is het neerslagtekort meer dan 240 mm en in het westen van de provincie  zelfs meer dan 300 mm.  Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar is er een neerslagtekort tussen de 90 en 150 mm. 

In deze zinderende Zeeuwse zomer houden we ook rekening met ongewenste toeristen: algen. Wees alert op de kwaliteit van water in sloten, kreken en vijvers. Kies bij een vreemde kleur of geur een andere locatie om (je hond) te (laten) zwemmen of ga ergens anders vissen! 

2 augustus 2022

Om droogteschade te beperken zetten we gezuiverd rioolwater in van de zuiveringen Willem Annapolder (Kapelle) en later ook Walcheren (Ritthem)

25 juli 2022

Vanwege de aanhoudende droogte en snel zakkende waterpeilen, stellen we een onttrekkingsverbod in voor oppervlaktewater. Hiermee proberen te voorkomen dat het waterpeil te ver zakt en proberen we onomkeerbare droogteschade (zoals inklinking van veen) te beperken. 

19 juli 2022

Hoeveelheid water

De weersomstandigheden zijn extreem. Op dit moment is Zeeland de provincie met het grootste neerslagtekort. De situatie van het oppervlaktewater in het Zeeuwse kustgebied is zelfs extremer dan in 1976. Meer naar het oosten van de provincie Zeeland is de droogte vergelijkbaar met de situatie in 2018. Dat heeft tot gevolg dat in bijna heel Zeeland het waterpeil van oppervlaktewater gezakt is tot onder zomerpeil. Dat betekent dat er volgens de watervergunning bijna nergens meer oppervlaktewater onttrokken mag worden. Ook de voorraad grondwater neemt sterk af. 

De gebieden in Zeeland waar wateraanvoer mogelijk is vanuit het Volkerak Zoommeer zijn daarvan uitgezonderd. Op Tholen en Sint Philipsland en in de Reigerbergsche polder (Rilland) kan oppervlaktewater nog onttrokken worden voor de landbouw. 

Toch kan het zijn dat u op een enkele plek een gemaal ziet draaien. Dat gebeurt alleen om zoute kwel af te voeren en daarmee verzilting te minimaliseren. 

Waterkwaliteit

Door de extreem hoge temperaturen, verdampt er veel water en schiet de watertemperatuur omhoog. Dit heeft nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. Let op de negatieve gevolgen van warmte en water! 
 

29 juni 2022

Er zijn lokaal grote verschillen in Zeeland. Waar het watersysteem in het oosten van de provincie vorige week goed is aangevuld met tot wel 60 mm regen, is het westen van Zeeland droog. Het neerslagtekort tussen oost en west kan tot wel 100 mm verschillen. Vooral in de kustgebieden staat het oppervlaktewater ‘onder peil’ terwijl bijvoorbeeld het gebied rondom Hulst en Clinge zo’n 10 cm boven zomerpeil staat. Wil je water onttrekken? Controleer dan de peilschaal in de sloot en je watervergunning of dit nog is toegestaan. Op www.droogtekaart.nl ziet u een actueel beeld van het neerslagtekort.  

Donderdag 30 juni wordt nog neerslag verwacht, daarna volgt een droge periode. De verwachte temperaturen zijn dan niet extreem hoog waardoor verdamping kan meevallen. We houden lokaal de situatie nauwlettend in de gaten en houden water vast waar mogelijk. 
 

24 juni 2022

Het waterpeil in sloten en vijvers daalt verder. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de hogere temperaturen en harde wind verdampt er meer water. Daarnaast vragen (landbouw)gewassen steeds meer water omdat die ondertussen een volledige bladmassa hebben. 

Globaal gezien staat het oppervlaktewater in Zeeland onder zomerpeil, dat betekent dat er volgens de watervergunning geen water meer onttrokken mag worden om te beregenen. In gebieden met verdrogende zandgronden (duingebieden op Walcheren en Schouwen-Duiveland, delen van West-Zeeuws-Vlaanderen) is het waterpeil nog verder gezakt dan zomer- en zelfs winterpeil! 

Vanaf het voorjaar streven we zomerpeil na. Wanneer het doorgaans droger is, wordt de waterstand in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand te beperken. In de winter hanteren we het winterpeil. In deze doorgaans nattere periode staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen, te bergen of af te voeren naar het buitenwater. 

Vanwege de droogte afgelopen jaren, zetten we het hele jaar door de waterpeilen waar mogelijk hoger op. Een zoektocht naar de juiste balans: niet te droog, maar ook niet te nat.

De komende dagen wordt er plaatselijk neerslag en/of onweer voorspeld. Dat kan een positieve uitwerking hebben op de hoeveelheid water in sloten en vijvers. 

 

 

25 mei 2022

De neerslag van afgelopen weken heeft een positief effect voor het watersysteem in Zeeland. Tot nu toe viel er in de maand mei tussen de 17 en 42 millimeter, met soms een uitschieter. Dit heeft ervoor gezorgd dat het neerslagtekort, nu tussen de 90 en 120 millimeter, niet verder is toegenomen. 

Op sommige plaatsen is het waterpeil in de sloten zelfs iets gestegen met ongeveer 5 centimeter. Ondanks dat is het nog steeds droog en blijft het waterpeil in sloten vaak onder zomerpeil. Onttrekken van water uit de sloot is daarom op de meeste plekken niet toegestaan. Ook voor het grondwaterpeil is verdere daling afgenomen en stijgt het peil op sommige plekken iets. 

De vooruitzichten geven aan dat er de komende week af en toe neerslag valt. En met wind uit het noorden wordt koele lucht aangevoerd. Dat is gunstig omdat verdamping minder wordt. Voor de waterkwaliteit is de lage temperatuur ook gunstig omdat het water niet verder opwarmt.  
 

13 mei 2022

Er is afgelopen woensdag wat neerslag gevallen in Zeeland. Helaas geen neerslag van betekenis; tussen de 1 en 2 millimeter. We zien dat de waterpeilen in Zeeland nog net boven of op zomerpeil staan. Dat betekent dat het onttrekken van oppervlaktewater meestal nog mogelijk is. Alleen wanneer men in bezit is van een vergunning en in overleg met de opzichter in het gebied mag er onttrokken worden. Vanwege de droge omstandigheden en de verwachte weersvooruitzichten wordt hier actief op toegezien. Of het water voldoende zoet is voor beregening, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 


Bij hoger gelegen zandige ondergronden, de zogenoemde ‘verdrogende gebieden’, zijn de waterpeilen al verder gezakt en is het onttrekken van water niet meer toegestaan. In de kustgebieden zien we dat de aanvoer van water uit de duinen ook terugloopt of stopt. Ook de grondwaterstanden dalen. 

De vooruitzichten laten zien dat er aankomende maandag en woensdag kans is op onweersbuien, met waarschijnlijk lokaal neerslag. Vanaf 20 mei wordt er dagelijks wat neerslag verwacht. Vanwege de relatief lage (water)temperatuur, blijven problemen met de waterkwaliteit beperkt.  

Meer weten over de verschillende ondergronden in Zeeland?
Bekijk de infographic Water door gronden.
 

5 mei 2022

We staan op een kantelpunt. Na een paar droge weken en stijgende temperaturen is neerslag nodig om droogte te voorkomen. Ondanks dat de Zeeuwse klei in de ondergrond voldoende water heeft vastgehouden, hebben we te maken met een droge toplaag van de grond. De waterpeilen in de sloten zijn nog op niveau. De watervoorraad in de ondergrond neemt af. Door de lage temperaturen en beperkte bladmassa van gewassen en bomen is de natuurlijke verdamping nog laag.

Het waterpeil in verdrogende gebieden (ondergronden met zand en veen) daalt sneller. In Zeeland is de daling van waterpeilen nog beperkt, maar bij het uitblijven van neerslag zal het tekort toenemen. Het landelijke neerslag tekort volgt momenteel de lijn van de 5% droogste jaren.

 

Kijk voor meer kaartmateriaal op www.knmi.nl

De start van het droogteseizoen in Zeeland

Op 1 april 2022 is officieel de start van het droogteseizoen. Of 2022 opnieuw een jaar wordt met droogterecords is afwachten. Als waterschap nemen we op voorhand maatregelen om nadelige gevolgen van droogte te voorkomen of te beperken. We bergen water en houden water langer vast waar mogelijk en zetten waterpeilen in sloten hoger op. In deze blog ziet u regelmatig updates over eventuele droogte in 2022. Informatie is afkomstig van metingen KNMI, waterschap Scheldestromen en de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). 

Oppervlaktewater

De aanloop naar 2022 is droog. Vooral in maart is er extreem weinig neerslag gevallen. Gelukkig viel er begin april enige neerslag waardoor er iets gunstigere omstandigheden ontstonden. Toch was ook april droger dan gemiddeld, waardoor de bodem al verdroogt en grondwaterstanden dalen. Doordat we vanaf afgelopen winter al rekening houden met eventuele droogte, is het peil van oppervlaktewater nog op niveau. 

Grondwater

De grondwatervoorraad is in het najaar en de winter aangevuld. Het voorjaar 2022 start droog vooral in maart waardoor het grondwaterpeil nu al daalt. De komende twee weken wordt weinig neerslag van betekenis verwacht terwijl de verdamping toeneemt. De dalende lijn van het grondwaterpeil zet daardoor verder door.  

Landbouw

Doordat het afgelopen winter niet of nauwelijks gevroren heeft is de toplaag en de structuur van de grond hard. Hierdoor is het lastig om zaden te laten ontkiemen en gewassen te laten groeien. Hiervoor is neerslag aan de start van het groeiseizoen van belang. 

Natuur

Ook voor de natuur is de komende periode cruciaal. Onder andere voor weidevogels, die een hoge waterstand nodig hebben in de tijd dat de kuikens uitkomen.