Droogte 2020

Update maandag 13 juli 2020

Duurzamer omgaan met water? Leg een bassin aan!
Om duurzamer om te gaan met water, kan het aanleggen van een bassin een goede optie zijn. Op grond van de Keur is de aanleg van een bassin buiten de beschermingszones van het watersysteem toegestaan. Overigens kan wel een omgevingsvergunning vereist zijn*.

Tip
Voor het vullen van het bassin adviseren we om een bassin in de buurt van de boerderij aan te leggen. Het water van het verhard/dak oppervlak kan op deze manier ook naar het bassin worden geleid. Wanneer in een droge periode nog geen oppervlaktewater beschikbaar is, kan het bassin in ieder geval gevuld worden met het eventuele water van een bui. Niet onbelangrijk, het bassin kan op deze plek in geval van nood ook functioneren als een blusvoorziening. 

* een omgevingsvergunning zijn aan te vragen via www.omgevingsloket.nl.
 

Update woensdag 1 juli 2020
Met de neerslag van afgelopen dagen zijn de peilen in het oppervlaktewater gestabiliseerd. Door lagere temperaturen, neemt de verdamping af en zakken de waterpeilen minder snel. De oostkant van de provincie is droger dan de westkant van de provincie. Normaal gesproken is dit andersom!
 

Update dinsdag 23 juni 2020

Na de flinke buien van vorige week, zijn de waterpeilen in Zeeland op de meeste plaatsen weer op niveau. Toch verwachten we met de hoge temperaturen komende dagen, meer verdamping waardoor het waterpeil in sloten net op of onder de grens van het zomerpeil blijft schommelen. Het onttrekken van oppervlaktewater blijft daardoor slechts beperkt mogelijk. Na het weekend daalt de temperatuur weer met af en toe lokaal een (onweers)bui.

 

Update maandag 22 juni 2020

Let op negatieve gevolgen van warmte en water

Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater. We waarschuwen preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. Het voorspelde warme weer voor komende week kan er voor zorgen dat op sommige plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Wat (niet) te doen?

Voor verkoeling adviseren we om te zwemmen in de door de Provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en De Vogel in Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie over aangewezen zwemwater is te vinden op www.zwemwater.nl. Dit advies geldt ook voor huisdieren: Kijk kritisch naar het water waarin u uw hond wilt laten zwemmen. Zoek bij twijfel een andere plek.

Lees voor meer informatie het persbericht: Let op negatieve gevolgen van warmte en water

 

Update woensdag 17 juni 2020

De komende dagen worden er lokaal buien afgegeven. Waar, wanneer en of deze daadwerkelijk vallen, weet niemand. Het zou zo maar kunnen dat er ook in Zeeland een heftige bui valt zoals afgelopen weekend in Twente. 

Ondanks dat er tijdelijk wateroverlast kan ontstaan in straten of op percelen is er in Zeeland nog voldoende ruimte voor waterberging in de bodem. Daar hanteren we nog steeds (bewust) hogere waterpeilen in de sloten. Dit om zo veel mogelijk water vast te houden. Mocht er een serieuze hoeveelheid neerslag vallen, dan vult de bodem zich en neemt de bergingsruimte in de bodem af. We zijn extra alert op eventuele neerslag, waar het nodig is zakken we met de waterpeilen, zodat er meer ruimte komt om water te bergen in het watersysteem (slotenstelsel).

Droogte voorjaar 2020

Zeeland is omringd door water. En toch is droogte ook in Zeeland een probleem. Hoe kan dat? De meeste planten en gewassen hebben zoet water nodig om te groeien. Het water in de Scheldes en de Grevelingen is zout. Voor het benodigde zoete water, hebben we dus neerslag nodig. Uitzondering in Zeeland zijn de Reigerbergsche polder, Tholen en Sint Philipsland, waar wel zoet water aangevoerd kan worden vanuit het Volkerak Zoommeer. 

Van kletsnat naar kurkdroog

Met 2018 en 2019 als extreem droge jaren, laat het voorjaar van 2020 zien dat het nog extremer kan. Er viel in de maand februari nog behoorlijk wat neerslag. Maar de overgang was groot. We zijn van kletsnat naar kurkdroog gegaan. Sinds 12 maart is er geen noemenswaardige regen meer gevallen. 

Harde wind en lage luchtvochtigheid speelt parten

Niet alleen het uitblijven van regen is de oorzaak. Ook de harde wind en de lage luchtvochtigheid die we afgelopen maanden regelmatig hebben gehad, zorgt ervoor dat de toplaag van grond hard en uitgedroogd is. Het ontbreken van vorst deze winter maakt dat de structuur van kleigrond niet of nauwelijks herstelt en de grond moeilijk te bewerken is. We merken dat de verdamping hoger wordt en dat gewassen steeds meer water vragen.

Maatregelen waterschap Scheldestromen

Om ervoor te zorgen dat het waterpeil in sloten en vijvers ook in het voorjaar en zomer langer hoog blijft, heeft het waterschap vanaf het najaar de peilen opgezet. Dat betekent dat het waterpeil door stuwen hoger werd gehouden dan normaal om watervoorraden in de grond en de sloot aan te vullen. Door deze maatregel en door te werken volgens het draaiboek extreme droogte, heeft Zeeland langer kunnen profiteren van het water in de sloten. Er is voor komende weken neerslag voorspeld, maar het blijven lokale buien.  

Geen algeheel onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Voorwaarden volgens watervergunning en zomerpeil

Ondanks het vasthouden van water, zijn na twee maanden zonder noemenswaardige neerslag, de waterpeilen in Zeeland bijna overal gezakt tot of onder zomerpeil (met uitzondering van de lage zoute kwelgebieden). Dat betekent dat er volgens de watervergunning geen water meer uit sloten onttrokken mag worden voor beregening. In de gebieden waar dit nog wel mogelijk is, gaat het om water met een hoog zoutgehalte dat ongeschikt is voor agrarisch gebruik. In tegenstelling tot andere waterschappen, stelt waterschap Scheldestromen hiervoor geen algeheel onttrekkingsverbod in. De voorwaarden in de watervergunning en het aangegeven zomerpeil zijn leidend of een agrariër water mag onttrekken of niet. Ook in de vraag en antwoord onttrekkingen oppervlaktewater, vind je meer informatie. Hiermee proberen we te voorkomen dat er onnodig een verbod geldt terwijl er in 1 van de ruim 900 peilgebieden nog wel voldoende water is om oppervlaktewater te onttrekken.  

Voorraad grondwater beperkt

Onomkeerbare schade voorkomen

Ook met de voorraden van zoet water in de ondergrond moet spaarzaam worden omgegaan. Deze voorraden zijn namelijk beperkt en hiervoor geldt op = op! Het is zelfs zo dat wanneer er meer water uit de grond onttrokken wordt dan toegestaan, de schade onomkeerbaar is. In het ergste geval verdwijnen zoetwatervoorraden (in de bodem) en kan er daardoor in de toekomst helemaal geen grondwater meer onttrokken worden. Door de extreme droogte dit voorjaar met veel onttrekkingen tot gevolg, is de voorraad grondwater al flink geslonken. Zelfs zo ver dat we 4 tot 6 weken voorlopen, de voorraad is nu op het niveau van hoe het normaal in juli is. 

 

Negatieve gevolgen waterkwaliteit 

Droogte en warmte hebben ook z’n weerslag op de kwaliteit van oppervlaktewater. Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Dit zijn natuurlijke verschijnselen. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer. Ziet u sloten of vijvers met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? We raden aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden. Waterkwaliteitsproblemen kunt u melden bij uw gemeente of bij het waterschap via telefoonnummer 088-2461000.

Meer informatie

•    Droogte: waterschap houdt zo veel mogelijk water vast
•    Watervergunning voor activiteiten rondom het watersysteem 
•    Let op negatieve gevolgen warmte en water
•    Waterinfo: bekijk hier de actuele waterpeilen 
•    Zoet/zout verdeling in Zeeland