Besluit onttrekkingsverbod

25 jul 2022

DE DIJKGRAAF VAN WATERSCHAP SCHELDESTROMEN;
overwegende het volgende

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken daalt het peil in de waterlopen binnen
het beheergebied van waterschap Scheldestromen snel. Ook voor de komende periode wordt aanhoudende droogte verwacht. Het is noodzakelijk om de daling van de peilen in de sloten en waterlopen en daarmee de samenhangende daling van de grondwaterstanden te vertragen gelet op artikel 96 van de Waterschapswet en artikel 4.4, eerste lid sub b., van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012; 

b e s l u i t :

1. Het is verboden water te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.
2. Dit besluit geldt voor het hele beheergebied van het waterschap met uitzondering van
de gebieden met wateraanvoer:
- de Reigersbergsche Polder;
- de Eerste Bathpolder;
- het gebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal;
- Tholen;
- Sint Philipsland;
een en ander zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.
3. Uitzondering op dit besluit is het onttrekken van oppervlaktewater met max 15m³/etmaal voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen mits het waterpeil nog boven winterstreefpeil staat. 

Dit besluit treedt in werking op 25 juli 2022 en geldt tot nader order.

Vastgesteld op 22 juli 2022 

mr.drs. A.J.G. Poppelaars
dijkgraaf