Baggeren Koegat in Vogelwaarde

09 nov 2017

Vanaf half november baggert het waterschap de kreek Koegat in Vogelwaarde. De baggerwerkzaamheden zijn nodig om de sliblaag van de bodem te verwijderen zodat de kreek voldoende water kan afvoeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS en duren waarschijnlijk tot februari 2018. De kosten bedragen 1 miljoen euro.

Baggeren

Door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd. De kreek wordt met een zuigerbootje gebaggerd. Via een leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar naastgelegen landbouwpercelen waarop de natte grond verspreid wordt. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in februari 2018 afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om percelen op te hogen. Op die manier is transport over de weg niet nodig en wordt overlast tot een minimum beperkt. Deze manier van werken is ook de goedkoopste manier om het project uit te voeren.

Naast verbetering van de waterkwaliteit leveren de werkzaamheden ook natuurwinst op. Zo worden opgaande wilgen in de oever verwijderd zodat het broedgebied van de bruine kiekendief verbetert. De bruine kiekendief is een kenmerkende broedvogel van de Zeeuws-Vlaamse kreken.

 

Kaart kreek Koegat in Vogelwaarde

Regelgeving

Met de baggerwerkzaamheden in wordt aan verschillende doelen een bijdrage geleverd:

  • Kaderrichtlijn Water (KRW) verbeteren kwaliteit oppervlaktewater;
  • Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden;
  • Waterbeheer 21e eeuw (WB21) goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties.