Verkeersveiligheid

Als wegbeheerder heeft het waterschap een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor verkeersveilige wegen. Bij verkeersveilige wegen horen voldoende uitwijkmogelijkheden en goed overzicht. Om waterschapswegen veilig te houden, is het noodzakelijk om de bermen al in het voorjaar te maaien. Het waterschap houdt daarbij rekening met de natuur en weegt zorgvuldig af of er gemaaid kan worden.

Eerste twee meter

De eerste maaironde, die noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te waarborgen, vindt plaats tijdens het broedseizoen. Maaien tijdens het broedseizoen is alleen toegestaan als er zwaarwegende, maatschappelijke belangen zijn. Verkeersveiligheid is zo’n belang. Om verkeersdeelnemers een zo veilig mogelijke omgeving te bieden, is het van belang om al vroeg in het seizoen te starten met de werkzaamheden. Daarbij houdt het waterschap met z’n maaiwijze rekening met de natuur door maximaal 2 meter breed te maaien. Deze strook is door verstoring van verkeer sowieso minder geschikt als broedplaats of als leefgebied voor beschermde en waardevolle plantensoorten.

Dijken en recreatieterreinen

Waterkeringen maaien we om te voorkomen dat de grasmat z’n sterkte verliest. Iets wat kan gebeuren als het gras te lang wordt. Het is onze plicht om de dijk veilig te houden. We maaien dijken waar veel gerecreëerd wordt en recreatieterreinen zoals bij het Veerse Meer. Om klaar te zijn voor het seizoen, houden we in het voorjaar het gras kort, zodat het ook geen aantrekkelijke plek wordt voor plant en dier. Bij het Veerse Meer houden we al langer rekening met de natuur door op bepaalde locaties bijvoorbeeld alleen een pad vrij te maken en de rest van het groen te laten staan. 

Meer informatie over het maaien via: www.scheldestromen.nl/maaien