Beschrijving

Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een ontheffing op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010 nodig. Het waterschap Scheldestromen verleent deze ontheffing als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden. Met name dit laatste aspect kan met zich meebrengen, dat de ontheffing niet wordt verleend.  Het waterschap Scheldestromen verleent deze ontheffing als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden. Met name dit laatste aspect kan met zich meebrengen, dat de ontheffing niet wordt verleend.

Aanpak

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen (of wijzigen) dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

Ook als u iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor toestemming vragen. Bijvoorbeeld, u wilt een brug niet alleen verven, maar u wilt ook een onderdeel vervangen. Zie hiervoor het product Bouwen bij dijken of water, watervergunning.

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin leest u of uw lozing voldoet aan de regels.

Geldigheid
Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Regelgeving

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier