Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuidwatering bij Ritthem

08 sep 2020

 

Wij zijn vorige week gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de waterloop ‘Zuidwatering’ bij Ritthem. Langs een groot deel van deze waterloop zijn eerder al oevers aangelegd. Nu wordt het laatste deel vanaf de Welzingseweg/Westhoekweg tot aan de Schotteweg aangepakt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de bestaande waterloop over een lengte van 2 km, het aanbrengen van bescherming tegen het nieuwe talud en het verspreiden van de uitkomende gronden op de aanliggende percelen in de omgeving. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en de oogst van de gewassen. De verkeershinder die daarbij ontstaat is beperkt. De werkzaamheden zijn naar verwachting half oktober gereed. Aannemingsbedrijf Kuipers B.V. uit Strijen voert het werk uit. De kosten van het project bedragen € 340.000,--.

Natuurvriendelijk

De waterloop die verbreed wordt, krijgt flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Samenwerking Kavelruilbureau Zeeland en agrariërs

Het werk is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Kavelruilbureau van de Provincie Zeeland. Het Kavelruilbureau heeft door middel van vrijwillige kavelruilen ruimte vrij weten te maken voor de aanleg van deze oevers door de agrariërs vervangende grond aan te bieden. Maar het is ook te danken aan de bereidheid van de agrariërs om hieraan mee te werken.