Visie waterbeheer Zeeland 2050

Zeeland is waterrijk. Een goede visie op waterbeheer is nodig om zo goed mogelijk om te gaan met water. Hoe gaan we effectief om met het beschikbare water? Maken we goede afspraken met elkaar over hoe we het water beheren? Hoe zijn klimaatveranderingen van invloed op het waterbeheer in Zeeland? Een paar uitdagingen waarbij we als Provincie en Waterschap Scheldestromen de handen ineenslaan en samen met andere partijen zorgen voor goed waterbeheer in Zeeland. We willen als Zeeland een voorbeeld zijn van robuust, adaptief, innovatief en toekomstbestendig waterbeheer.

Wat is waterbeheer?

Waterbeheer omvat de overheidszorg voor het watersysteembeheer (beheer van oppervlaktewater en grondwater en zorg voor de chemische en biologische waterkwaliteit) en de zorg voor het waterketenbeheer (inzameling en transport van afvalwater-riolering-zuivering-drinkwatervoorziening).

Waarom waterbeheer?

We willen anticiperen op toekomstige wateruitdagingen. Ook willen we de huidige aanpak van het regionaal waterbeheer (kwantiteit en waterkwaliteit) stapsgewijs anders aanpakken om het betaalbaar te houden en zo effectief mogelijk in te richten.

Wat gaan we doen?

Er zijn drie sporen waarlangs we een goed serviceniveau van het regionaal waterbeheer tegen acceptabele kosten willen realiseren.

  1. Als overheid de verantwoordelijkheid en zorg op ons nemen die we dragen voor het waterbeheer, elk vanuit eigen verantwoordelijkheid.
  2. Verantwoordelijkheid en financiering voor waterbeheer meer delen met gebruikers.
  3. Anders uitvoeren van het waterbeheer; van normatief naar meer adaptief.

Hoe gaan we dat doen?

Met de kennis van nu kunnen we niet alles tot 2050 exact voorspellen. Dat betekent dat we bij de uitvoering van deze visie steeds opnieuw zullen leren en de visie moeten herzien/bijstellen. Met proefprojecten kunnen we leren en stellen we het beleid bij. In de visie staan diverse voorbeelden binnen het regionaal waterbeheer.